BassBirches.jpg (66187 bytes)    BassSunrise.jpg (32127 bytes)    Causeway1.jpg (71436 bytes)    Causeway2.jpg (62072 bytes)   Du_1NiteBridge.jpg (74555 bytes)    sebastiansplash.jpg (144997 bytes)    sebastiansplash2.jpg (161778 bytes)    stonehenge.jpg (22606 bytes)   Sunrise.jpg (58553 bytes)    SwampTrail.jpg (38276 bytes)    LainstonField.jpg (36010 bytes)    DawleyBarn.jpg (37506 bytes)   LainGate.jpg (38181 bytes)    LimeAve.jpg (46669 bytes)    KingsHead.jpg (67499 bytes)    KingsHdBkDr.jpg (81350 bytes)